شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ يارب اگر نگذري از جرم و گناهم چه کنم ؟ ندهي گر به در خويش پناهم چه کنم ؟ گر براني و نخواني و کني نوميدم به که روي آورم و حاجت ز که خواهم ؛ چه کنم ؟
*ليلا*
93/4/25
ساعت ویکتوریا
حاج رضوان 29
0 امتیاز
0 برگزیده
521 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top