شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ خدايا عجب از آدمي که نشانه‌ هايت را مي بيند و انکارت مي کند و عجب از تو که انکارش را ميبيني و مهرباني ميکني !!!
ساعت دماسنج
حاج رضوان 29
0 امتیاز
0 برگزیده
519 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top