شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خدايا عجب از آدمي که نشانه‌ هايت را مي بيند و انکارت مي کند و عجب از تو که انکارش را ميبيني و مهرباني ميکني !!!
ساعت ویکتوریا
حاج رضوان 29
رتبه 0
0 برگزیده
509 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top